Сайтът е създаден по проект: "Икономисти на бъдещето" - 2020-1-BG01-КА102-078110

За проекта

Име на проекта: Икономисти на бъдещето

Старт на проекта: 01.06.2020г.

Продължителност: 16 месеца

Край на проекта: 30.09.2021г.

Проектите за международна мобилност на учащи в сектор ПОО позволяват да се предостави възможност на целевите групи да придобият ценен опит и нови умения, отговарящи на европейските стандарти, и от там спомагат плавната интеграция на младите хора към пазара на труда. Професионалното обучение за стажанти в средното образование, изпълявано в реална работна среда, е свързано с редица ползи не само за учащите, но и такива за цялата училищна институция и предоставя отлична възможност за спомагане повишаването на качeственото обучение в сектора. ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев” вече има опит и осъществява редица сходни дейности в тази насока, но все още не е предоставяла шанс на своите възпитаници затова те да проведат работна практика в чужбина. Такава инициатива обаче е в пълно съответствие с основната цел на ПДТГ ,,Д. Хадживасилев”, в рамките на Европейския план за развитие на училището, а именно: Да развива професионалният и личностен потенциал на учащите като осигурява качествена общообразователна и професионална подготовка за придобиване на знания, умения и компетенции, в контекста на европейските и международни практики, необходими за успешна трудова реализация и активно гражданство в съвременните общности. Нуждите на училището са свързани с това да внедрява все повече дейности в практическа насоченост в полза на ученици и преподаватели с оглед на развитието на техните компетенции и подобряването на резултатите от учебната дейност. Като цяло, училището търси да способства професионалното и личностно развитие на учащи и персонал на международно ниво с идеята да свидетелства високи постижения в тази област и да гарантира качествената подготовка на обучаемите на всички нива.