Сайтът е създаден по проект: "Икономисти на бъдещето" - 2020-1-BG01-КА102-078110

За проекта

Име на проекта: Съвременни тенденции в дуалното обучение. Образователни практики в Испания

Старт на проекта: 01.09.2019г.

Продължителност: 22 месеца

Край на проекта: 30.06.2021г.

ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев” е първото българско средно икономическо училище създадено през 1883 г. с образователни традиции и иновативен дух, с възпитаници - успешни личности, утвърждаващи развитието на България като част от Европа. Целите на училището са в съответствие с общите цели на програма Еразъм +, а именно осъществяване на качествено образование чрез прилагане на нови иновативни методи и технологии и обмяна на добри практики между образователните институции. През учебната 2018/2019 г. в ПДТГ се обучават ученици по професии: "Икономист информатик”, „Офис мениджър”, „Оператор информационно осигуряване”; „Организатор на туристическа агентска дейност”, „Сътрудник в малък и среден бизнес”, „Икономист", "Организатор Интернет приложения". От учебната 2017/2018 г. започна осъществяването на иновация на тема: „Комуникация и сътрудничество за високи образователно – възпитателни резултати и удовлетвореност на заинтересованите страни”. Иновацията се реализира в направления: "Въвеждане на облачни технологии"-за промяна на комуникационната среда между заинтересованите страни и обогатяването на използваните в училище интерактивни методи на обучение и „Педагогика на освобождението” - аспект от иновацията, който ще доведе до разчупване на традиционните модели на организация на урока и средата. Стремежът за професионално израстване и кариерно развитие, учителите защитават, чрез участието си в редица семинари, обучения и квалификационни курсове, което е необходимо условие за качествената подготовка на учениците. Проучват се съвременни и подходящи нетрадиционни и иновативни методи и форми за преподаване, обучение и оценяване на постиженията на учениците. Управлението на проекта ще се осъществи от ръководител, координатор и счетоводител. Екипът има натрупан опит при реализацията на следните проекти: 2013-15 г. „Успешни практики в областта на професионалното образование и обучение в сферата на туризма чрез практическо обучение в Турция” - ЦРЧР, програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Леонардо да Винчи”; BG05M2OP001-2.006-0001 "Ученически практики» - за повишаване бр. на учениците в проф. училища и адаптиране на проф. образование и обучение към нуждите на пазара на труда – 2013, 2014, 2015, 2018 г; BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ” по ОП „Развитие на човешките ресурси”; BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности; BG051PO001-4.3.03-0001 „Създаване на система за идентифициране и признаване нанеформално придобити знания, умения и компетентности”, проект „Нова възможност за моето бъдеще”; BG05M2OP001-2.006-0001 "Ученически практики» - за повишаване броя на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда – 2013, 2014, 2015, 2018 година.